ADOPTION EVENT – Thomaston Feed in Thomaston CT

141 Watertown Rd, Thomaston, CT 06787
10-2pm